Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Personal

Äldre uppgifter, personal
Heltidsekvivalenter av lärare 1994/95 t.o.m. 1998
Budgetår: 
Högskola: 
Fakultet: 
Lärarkategori: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Heltidsekvivalenter av lärare 1994/95 t.o.m. 1998

Begrepp

  • Heltidsekvivalent (personår): Omfattningen av olika personers anställning med hänsyn tagen till omfattningen av deras eventuella tjänstledighet. T.ex. om en person med en anställning på 50% har tjänstledigt 50%, blir antalet helårspersoner 0,25.
  • Lärarårsverken: Det arbete en heltidsanställd lärare förväntas göra under ett år.
  • Lärarkategori: Till och med 1998 fanns följande lärarkategorier enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100 kap. 4 §1) professor (ink. adjungerad), lektor, nordisk lektor, utländsk lektor, adjunkt, forskarassistent, gäst och timlärare. I statistiken ingick biträdande lektorer i gruppen lektorer t.o.m. 2007 men från 2008 ingår biträdande lektorer i gruppen forskarassistenter.
  • Fakultet: Uppgifterna är redovisade per fakultet där lärarna är anställda. Utöver de fakulteter som är inrättade av regeringen vid högskolor med rätt att utfärda examina inom forskarutbildningen finns lärare redovisade vid Tema/tvärvetenskap, Lärarvetenskap, vård / omsorg och Konstnärlig.
  • Årsverken av lärare med doktorsexamen: Avser antal årsverken som utförts av lärare inom varje disputerad kategori, d.v.s. avser även doktorsgrad.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser budgetår, och finns för 1993/94 - 1998. - Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola.

Övrigt

  • För högskolor utan fakultetsorganisation redovisas samtliga årsverken av lärare på aggregerad nivå (ej fakultet).- Många uppgiftslämnare har haft svårt att lämna fullständiga uppgifter avseende gäster och timlärare.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen