Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

 Skriv ut

Statistikdatabas om högskolan

UKÄ ansvarar för officiell statistik om den svenska högskolan. I vår statistikdatabas kan du söka statistik om universitet och högskolor. Databasen uppdateras kontinuerligt med nya uppgifter.

Detta finns i Statistikdatabasen

Nettouppgifter riket

Sammanställning av ett litet urval av uppgifter för den senaste tioårsperioden. Uppgifterna är nettoräknade totalt för riket, dvs. en person kan bara förekomma en gång (med undantag för uppgiften om totala antalet uttagna examensbevis).

Högskoleöversikt

Färdig sammanställning av vissa efterfrågade uppgifter för varje universitet och högskola. Uppgifterna är hämtade från respektive område i statistikdatabasen.

Nyckeltal

Uppgifter som beskriver lärosätenas storlek och verksamhet med ett antal kvantitativa mått, inklusive resultatmått som examina och kostnader.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistik om studier på grundnivå och på avancerad nivå, till exempel statistik om ämnen, utbildningsområden och yrkesprogram. Uppgifterna kan fördelas per lärosäte, kön och ålder.

Utbildning på forskarnivå

Statistik om utbildning på forskarnivå, till exempel statistik om studiefinansiering, vetenskapsområden och forskningsämnen. Uppgifterna kan fördelas per lärosäte kön och ålder.

Personal

Statistik över anställd personal vid universitet och högskolor. Statistiken baseras på personaluppgifter från lärosätenas löneredovisningssystem för oktober månad.

Ekonomi

Statistik om universitetens och högskolornas ekonomi, det vill säga resultaträkningar, intäkter och kostnader.

Regional rekrytering

Uppgifter om Högskolans nybörjare respektive Länets nybörjare.

Jämställdhet

Uppgifter om andelen kvinnor och män i utbildning på grund- och avancerad nivå vid universitet och högskolor. Uppgifterna visas för yrkesexamensprogram.

Sökandetryck

Uppgifter om sökande (inklusive obehöriga), antagna och sökandetryck på utbildningsprogram. Uppgifterna redovisas per utbildningsprogram, högskola och termin (kalenderhalvår).

Internationell mobilitet

Mängder av uppgifter om internationell mobilitet i högskolan.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen