Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Helårsstudenter (HST)
Hst per studieform och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08
Läsår: 
Högskola: 
Studieform: 
Utbildningsnivå: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Hst per studieform och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08

Begrepp

  • Helårsstudent (hst): Antalet studenter som är förstagångs- och fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 60. Studenter som avbrutit studierna inom tre veckor efter påbörjad kurs ska inte ingå i beräkningen. 
  • Population: Helårsstudenter (studenter registrerade på lärosätet, dvs verkställande högskola)  inklusive uppdrag från annan högskola, utlandsförlagd utbildning som högskolan ansvarar för och utresande studenter inom utbytesprogram. Exklusive hst i uppdragsutbildning som finansieras av extern finansiär.  
  • Studieform: Studieform avser här utbildningar på olika utbildningsprogram. Här ingår även kurser som inte är kodade att ingå i ett utbildningsprogram. De särredovisade studieformerna är: yrkesexamensprogram, generella program, konstnärliga program respektive fristående kurs.
  • Utbildningsnivå:  Fr.o.m. vårterminen 2008 kan helårsstudenter redovisas på kurser på olika utbildningsnivåer, grundnivå respektive avancerad nivå. Före 2008 redovisas alla helårsstudenter på Ej klassad nivå. Fr.o.m. 2008 finns även Ej klassad nivå som då innefattar helårsstudenter i all utbildning som inte går att hänföra till antingen grundnivå eller avancerad nivå.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser läsår och finns tillgängliga fr.o.m. läsåret 2007/08.
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola.

Övrigt

Totaltuppgifter kan variera något vid sammanställningar från olika fördelningar. Detta beror på avrundningshanteringen.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen