Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Personal

Forskande/Undervisande - helårsspersoner
Forsk./undervisande (Helår) / forskningsämnesområde (1-siff) Fr.o.m. 2001
Budgetår: 
Högskola: 
Forskningsämnesomr.: 
Personaltyp: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Forsk./undervisande /helår)/forskningsämnesområde (1-siff) 2001-2012

Anställningskategorier har ändrats fr.o.m. 2012. Observera att personalgruppernas definitioner till viss del inte överensstämmer med andra redovisning från tidigare år och att en del personal kan ha fått ändrad grupptillhörighet. Forskningsämnesklassificeringen redovisas enligt "Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011".

Begrepp

  • Helårspersoner (helår): Omfattningen av olika personers anställning med hänsyn tagen till omfattningen av deras eventuella tjänstledighet. T.ex. om en person med en anställning på 50% har tjänstledigt 50%, blir antalet helårspersoner 0,25.
  • Personalgrupper: Forskande/undervisande personal: Från och med 2012 redovisas den forskande och undervisande personalen i delvis nya anställningskategorier. Kategorierna professor, lektor och adjunkt är oförändrade. Däremot är meriteringsanställning ny och består av den tidigare kategorin forskarassistenter (som inkluderade biträdande lektorer), samt postdoktorer som tidigare tillhörde kategorin annan forskande och undervisande personal. Kategorin annan forskande och undervisande personal är förändrad jämfört med tidigare år och består till stor del av forskare eller forskarassistenter. Dessa ingick tidigare i denna kategori, men numera inkluderas också tekniska och administrativ personal med forskande eller undervisande arbetsuppgifter (dvs anställningen har en koppling till ett forskningsämne), samt gäst- och timlärare.
  • Forskningsämnesområde (1-siffer):  Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011: Indelningen av forskningsämnen består av en hierarkisk struktur på flera nivåer. Ett ämnesområde (1-siffer) är indelat i ett antal ämnesgrupper (3-siffer) som i sin tur indelas i ett större antal forskningsämnen (5-siffer). Personal kan endast redovisas per forskningsämnesområde respektive ämnesgrupp. Se vidare Ämneslistor.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser oktober kalenderåret/budgetåret.
  • Uppgifter per ämnesområde ( 1-siffer) finns fr.o.m. 2001 och är omklassificerade enligt de senaste anställningskategorierna samt Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 (1-siffernivå).
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslerämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola till den kortperiodiska lönestatistiken över statsanställda. Uppgifter om personalen vid enskilda utbildningsanordnare insamlas via en särskild rapporteringsrutin.

Övrigt

Ålder beräknas per den 31/12.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen