Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Ekonomi

Resultaträkning
Resultaträkning Totalt (tkr) t.o.m. 1998
Högskola: 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Resultaträkning totalt (tkr) t.o.m. 1998

Begrepp

Resultaträkningen är uppdelad i följande avsnitt; verksamhetens intäkter och kostnader med verksamhetsutfall samt finansiella intäkter och kostnader. Det ekonomiska resultatet (årets kapitalförändring) påverkas också av uppbördsverksamhet och transfereringar samt resultat från andelar i dotter- och intresseföretag. Dessa tre sista delar redovisas inte i NU-statistikdatabasen.

Verksamhetens intäkter utgörs av:

 • Intäkter av statsanslag: Här redovisas hur mycket lärosätet har avräknat för sin verksamhet. Anslagen regleras via statsbudgeten.
 • Intäkter av landstingsanslag: Utgörs av intäkter från landsting för utbildning och forskning som utförs av lärosätet.
 • Intäkter av avgifter och andra ersättningar: Avgiftsintäkter som lärosätet får disponera fritt i verksamheten redovisas här. Andra ersättningar kan utgöras av reavinster från försäljning av anläggningstillgångar.
 • Intäkter av bidrag: Delar av lärosätets verksamhet kan finansieras med bidrag från t.ex. andra myndigheter, stiftelser och fonder.Forskningsstiftelser är exempel på sådana bidragsgivare.

Verksamhetens kostnader utgörs av:

 • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter, försäkringar m.m. för lärosätenas anställda återfinns här.
 • Lokalkostnader: Lärosätenas kostnader för egna och förhyrda lokaler förs hit.
 • Ersättningar till landsting/kommuner för klinisk utbildning och forskning: Ersättning till vissa landsting/kommuner enligt avtal om samarbete kring läkarutbildning, medicinsk forskning samt tandläkarutbildning och odontologisk forskning.
 • Övriga driftskostnader: Inbegriper de kostnader som ej täcks av andra poster i resultaträkningen.
 • Avskrivningar

Verksamhetsutfall Består av skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader. Perioden t.o.m. 1998 inkluderades inte finansiella intäkter och finansiella kostnader i verksamhetsutfallet utan redovisades separat. Fr.o.m. 1999 inkluderas finansiella intäkter och kostnader i verksamhetsutfallet.

Finansiella intäkter och kostnader

 • Finansiella intäkter: Utgörs av ränteintäkter, valutakursvinster och avkastningar från finansiella anläggningstillgångar som hänför sig till verksamheten. För lärosätena är intäkter från räntebärande konton på Riksgäldskontoret den viktigaste finansiella intäkten.
 • Finansiella kostnader: Utgörs av räntekostnader, valutakursförluster och förluster från finansiella anläggningstillgångar som hänför sig till verksamheten.

Uppgiftsinsamling

 • Tidsperiod: Budgetår
 • Insamlingstid och källa: Uppgifter finns från och med budgetåret 1994/95 till och med budgetåret 1998. Uppgifter för 1995/96 samt 1996 presenteras trots att längden på redovisningsperioderna är 18 respektive 6 månader, beroende på att budgetåren lades om från brutet budgetår till kalenderår. Uppgifterna är hämtade från lärosätenas årsredovisningar via den så kallade ekonomiska mallen.

Övrigt

Resultaträkningens uppställning för 1999 och framåt har förändrats. I den nya uppställningen inkluderas finansiella poster i verksamhetsutfallet. Därför redovisas resultaträkningen för budgetåren 1999 och framåt i en särskild fråga.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen