Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Ekonomi

Intäkter
Intäkter totalt utbildning på grund- och avancerad nivå (tkr)
Budgetår: 
Högskola: 
Konto: 
Sortera per: 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Intäkter totalt utbildning på grund- och avancerad nivå (tkr)

Begrepp

Avgiftsintäkter till utbildning på grund- och avancerad nivå fr.o.m. 1998
Lärosäten har rätt att ta ut avgifter för delar av sin verksamhet, vilket regleras i avgiftsförordningen. Ett exempel är intäkter från försäljning av undervisningsmaterial, såsom kompendier. Fr.o.m. höstterminen 2011 ska lärosätena ta ut anmälnings- och studieavgifter av studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz.

Följande poster ingår: Anmälnings- och studieavgifter (fr.o.m. 2011), EU, enskilda utbildningsanordnare (särredovisas fr.o.m. 2004), högskoleprovet, kommuner och landsting, statliga myndigheter, statliga universitet och högskolor (särredovisas fr.o.m. 2004), företag i Sverige, organisationer utan vinstsyfte i Sverige, företag i utlandet, organisationer utan vinstsyfte i utlandet samt övrigt. Posten visar summan av dessa intäkter.

Bidrag till utbildning på grund- och avancerad nivå
Intäkter av bidrag erhållna för utbildning på grundnivå och avancerad.

Följande poster ingår: Kammarkollegiet (avser anslag vars fördelning föreskrivs i regleringsbrev, exempelvis särskilda utbildningssatsningar), EU-medel, enskilda utbildningsanordnare, kommuner och landsting, statliga myndigheter, statliga universitet och högskolor, företag i Sverige, organisationer utan vinstsyfte i Sverige, företag i utlandet, organisationer utan vinstsyfte i utlandet samt övrigt. Posten visar summan av dessa intäkter

Finansiella intäkter
Denna post särredovisas fr.o.m. 2004. Uppgifterna är hämtade från resultaträkningarna och kan i enstaka fall avvika från den externa redovisningen. Finansiella intäkter ingår visserligen i intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fr.o.m. 2000 men det är oklart var de har redovisats innan 2004.

Uppgift om respektive lärosätes finansiella intäkter på totalnivå återfinns fr.o.m. 1999 under frågan Resultaträkning totalt. År 1999 ingår inte finansiella intäkter i frågorna om intäkter för de olika verksamhetsområdena (Intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå respektive Annan verksamhet) vilket innebär att summan av de olika intäktsfrågorna är 387 miljoner kronor lägre än summan av lärosätenas verksamhetsintäkter i frågan Resultaträkning totalt.

Intäkter från landstingskommunal grundutbildning t.o.m. 2001
Intäkter för medellånga vårdutbildningar, exempelvis sjuksköterskeutbildning, som genomfördes av statliga lärosäten på uppdrag av och finansierade av landstingen. Posten visar summan av intäkterna. (För de tidigare vårdhögskolorna redovisas motsvarande medel som bidrag till utbildningen.)

Från och med 2002 har staten övertagit huvudmannaskapet för dessa utbildningar.

Intäkter från beställd utbildning m.m.
Med beställd utbildning avses högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte i Sverige eller inom övriga EES. Uppgiften inkluderar också intäkter av kvalificerad utbildning och fr.o.m. 2009 utbildning som ett lärosäte utför inom ramen för yrkeshögskolan eller utbildning inom företagshälsovård för Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård.

Följande poster ingår: intäkter från enskilda utbildningsanordnare, finansiella intäkter, organisationer utan vinstsyfte i utlandet, statliga myndigheter (utom universitet och högskolor) samt statliga universitet och högskolor. Posten visar summan av dessa intäkter.

Intäkter från uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning avser utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild, för personer som uppdragsgivaren utser (enligt SFS 2002:760). Uppdragsgivare kan vara exempelvis statliga myndigheter eller enskilda företag och organisationer. Uppdragsutbildning kan även anordnas på uppdrag från annat lärosäte, exempelvis personalutbildning.

Följande poster ingår: affärsdrivande verk (ingår fr.o.m. 1998 i posten statliga myndigheter), EU, enskilda utbildningsanordnare (särredovisas fr.o.m. 2004), finansiella intäkter (fr.o.m. 2004), kommuner och landsting, statliga myndigheter, statliga universitet och högskolor (särredovisas fr.o.m. 2004), företag i Sverige, organisationer utan vinstsyfte i Sverige, företag i utlandet, organisationer utan vinstsyfte i utlandet och övrigt. Posten visar summan av dessa intäkter.

Totala anslag utbildning på grund- och avancerad nivå
Direkta statsanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (grundläggande högskoleutbildning t.o.m. 2006). I posten ingår dels ramanslaget för utbildning enligt uppdrag i regleringsbrevet, dels övriga anslag till grundutbildning: ersättning för klinisk utbildning, premier för de statliga avtalsförsäkringarna (2001-2002, ingår fr.o.m. 2003 i grundutbildningsanslaget), vissa särskilda utgifter (t.o.m. 2003) samt övriga anslag. Posten visar summan av anslagen.

OBS! Vissa anslagsmedel, exempelvis för särskilda utbildningssatsningar, återfinns bland bidrag. Medel under anslaget "Särskilda utgifter för universitet och högskolor m.m.", vars fördelning föreskrivs av regeringen men utbetalas som bidrag via Kammarkollegiet, återfinns under uppgiften Bidrag till utbildningen. I en sammanställning av lärosätenas totala intäkter av direkta statsanslag bör dessa medel ingå.

Anslag B55 för klinisk forskning och utbildning 1999 betalades till Karolinska institutet via Kammarkollegiet och var därmed i teknisk mening bidrag, men redovisas ändå under denna post för att underlätta jämförelser över åren. Denna redovisning avviker från resultaträkningen.

Uppgiftsinsamling

Tidsperiod
Budgetår

Insamlingstid och källa
Uppgifter finns från och med budgetåret 1997 och framåt. Uppgifterna överensstämmer med årsredovisningarna och har samlats in direkt från lärosätena via den så kallade ekonomiska mallen.

Särskild information

På grund av interna elimineringar förekommer ibland små differenser gentemot resultaträkningar.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen